Kommunikation – allt viktigare i M&A-processen

Kommunikation – allt viktigare i M&A-processen

Det är väl ställt utom allt tvivel att den senaste tidens M & A- aktiviteter är ett tecken på en islossning, men om det är en begynnande vårflod återstår att se. Det finns dock en hel del indicier som tyder på att det är så. Trots ett ganska turbulent fjolår steg börsen med 14 procent och 2013 har börjat stabilt uppåt. Andra synbara tecken på ökad riskvilja hos investerarkollektivet är inflödet till aktiefonder, den omviktning som sker från obligationer till aktier och ett fallande guldpris. Många vill helt enkelt passa på att agera innan värderingarna springer i väg, och då är det risk för att man inte tänker igenom vilka budskap man bör föra fram. Hur väl man kommunicerar innan, under och efter en transaktion kan vara avgörande för hur lyckosam affären kommer att bli såväl på kort som på lång sikt.

change-ahead

 Nå ut till alla målgrupper

Nu när M&A-marknaden börjar bubbla är det viktigt för bolag som står i begrepp att genomföra en affär att ha ett väl genomtänkt kommunikationsprogram. Detta bör på ett klart och tydligt sätt kommunicera affärsupplägg och de värden man förväntas uppnå på ett tilltalande sätt till alla intressenter såsom investerare, kunder, anställda, partners, analytiker och media. För oavsett bevekelsegrund för affären krävs en effektiv kommunikationsstrategi för att få förståelse och stöd från de viktigaste målgrupperna genom hela transaktionen.

En effekt av att information färdas allt snabbare i allt fler kanaler är att kommunikation utgör en allt viktigare ingrediens i det strategiska beslutsfattandet som måste finnas på plats och verka i samklang med andra vitala bolagsfunktioner såsom finans, juridik och it. Det handlar om att ”äga” informationen snarare än försöka hantera kritik och invändningar på uppstuds, eftersom man då aldrig vet var bollen hamnar.

Två strategiskt viktiga mål

Även om det på papperet finns goda grunder att tro att en affär kommer att skapa betydande värden, är det allt för ofta som dessa aldrig materialiseras. Inte sällan beror detta på att bolag inte lyckas kommunicera affärslogik och hur det fulla värdet ska erhållas på ett tydligt och lättbegripligt för alla relevanta parter. Att redan tidigt i en affär involvera kommunikationsspecialister har visat sig vara en viktig komponent för att bland annat säkerställa två strategiska mål:

1)      Genom proaktivitet framgångsrikt lyckas kommunicera målen med transaktionen, och

2)      Hjälpa till att undvika de kostnader och förlorat förtroendekapital som en misslyckad affär för med sig.

En effektiv kommunikationsstrategi fokuserar inte enbart på det viktigaste kortsiktiga målet, dvs. att lyckas genomföra transaktionen, utan adresserar också långsiktiga utmaningar som exempelvis hur man sammanför olika affärskulturer utan att tappa fart i verksamheten.

 Nå relevanta målgrupper

Genom ett starkt ledarskap som äger kommunikationen med alla relevanta målgrupper, såväl internt som externt, skapas förutsättningar för en smidig transaktionsprocess och ökar sannolikheten för ett positivt utfall. Särskild vikt bör läggas vid att försöka erhålla positiva uttalanden från tredje part. Då gäller det att redan tidigt i processen kunna identifiera inom vilka områden det kan uppstå frågetecken och hantera dessa innan de blir ett problem.

Varför är detta viktigt?

På samma sätt som vid andra kommunikationstillfällen vill gärna målgruppen få den bild bolaget förmedlar validerad av en oberoende extern part. Positiva utlåtanden från media, analytiker, branschorganisationer eller liknande ger en stark bekräftelse på transaktionens logik. Till dessa grupper måste man ta fram kraftfulla budskap om tillväxt- och synergipotential, samtidigt som man understryker ledningens exekveringsförmåga att realisera dessa för att därigenom validera transaktionens verkliga värde.

Minska osäkerhetsfaktorn

Även om extern kommunikation bör vara en vital del genom hela M&A-processen, får man inte glömma bort vikten av den interna kommunikationen. En stor utmaning vid det stora flertalet transaktioner är att hantera den osäkerhet om framtiden som ofta infinner sig bland berörd personal, detta gäller för båda parter i en affär.

Det är viktigt att snabbt se till att fokus hamnar på de affärsmöjligheter som skapas och att få personalen, på bägge sidor, att se framtiden an på samma sätt. Normalt sett brukar man av naturliga skäl lägga all kraft på att kommunicera med marknaden och därigenom glömmer man bort att säkerställa att de närmast berörda förstår den strategiska logiken bakom transaktionen.  Om detta händer kan rykten och oro att börja sprida sig i organisationen och i avsaknad av kommunikation kommer de anställda att skapa ett nyhetsflöde som likt den klassiska viskningsleken kommer skapa sanningar som ligger långt ifrån verkligheten.

Vissa studier gör gällande att upp till 2 timmars arbete per anställd och dag kan gå förlorad under dessa perioder av osäkerhet om man misslyckas med den interna kommunikationen. Att skapa kanaler med ett kontinuerligt informationsflöde är det bästa sättet att skapa harmoni i organisationen. Det kan ske genom personliga möten, intranät, e-post eller via nätet.

Stora värden står på spel.

De flesta organisationer har en stor förbättringspotential när det kommer till beslutsfattande och exekvering vid fusioner och förvärv. Hur väl man lyckas utbilda och klargöra affärslogiken för kapitalmarknaden och andra intressenter påverkar inte bara utfallet av transaktionen utan kan naturligtvis även förbättra prisbilden.

Om din organisation inte ser kommunikation som en affärskritisk disciplin är det kanske dags att tänka om. Ju större värden som står på spel desto viktigare blir det, så frågan är inte vad det kostar utan om ni har råd att leva utan.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

 

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */