Några tankar om ”Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt”

Några tankar om ”Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt”

Utöver att det är ett viktigt initiativ för att säkerställa den långsiktiga tillväxten i svensk ekonomi innehåller skriften ”Ett förbättrat börsnoteringsklimat för Sveriges tillväxt” många intressanta förslag. Även om det är ett brett spektrum av åtgärder som lyfts fram är det intressant att konstatera att transparens och kommunikation är en gemensam nämnare i det stora flertalet. Att kommunikationsfrågor bör få en mer strategiskt framträdande roll i allmänhet och gentemot investerarkollektivet i synnerhet framstår med all tydlighet, detta är också något vi belyste i inlägget ”Strategisk kommunikation kräver bredare kompetens”.

forbattrat-borsklimat

Nedan följer en kort genomgång av de förslag som vi anser vara viktigast utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Förbättrad information och transparens gentemot media och privatsparare

Relationerna med media blir inte nödvändigtvis svårare men kanske mer utmanande efter en börsnotering. Inget konstigt med det. Besynnerliga börsstopp, som ingen vill råka ut för oavsett anledning, har naturligtvis spätt på rädslan för att kommunicera. Ett rationellt beteende har då medfört att bolag till viss del valt principen ”bättre att inte säga något, så har man ingenting sagt”.

För att lösa detta föreslår börsen bland annat skräddarsydda utbildningar för bolag och journalister, framtagande av en checklista att användas av bolagsledningar i kontakt med media och analytiker, samt förtydligande vad gäller ”analytikermassage” och ökad tillgänglighet.

På väg mot börsen – Förhandsbesked

Noteringsprocessen har tidigare varit lite av en ”black box”, det är ja eller nej men först i efterhand. Eftersom noteringsprocessen tar en hel del resurser i anspråk, såväl ekonomiska som tidsmässiga, är det bra om bolag åtminstone kan få vissa övergripande svar i ett tidigt skede.

Minskad obalans i bolagskännedom mellan publika vs icke publika investeringar

I en onoterad miljö får investerare genom den så kallade due-diligence processen möjlighet att tillgodose sina informationsbehov bättre än i den traditionella börsnoteringsprocessen. Detta kan gälla såväl informationsmängd som den tidsrymd man har på sig. Att strategisk kommunikation kan förbättra detta förhållande är nog ställt utom alla tvivel; transparens och kunskap om vilken typ av information målgruppen behöver (och för den delen inte behöver) för att sätta rätt pris är nödvändig.  Dessutom hjälper det om man skapar en förståelse för att kommunikations- och bolagstyrningsfrågor bör adresseras långt innan man går in i ett skarpt börsnoteringsläge.

Livet som noterat bolag – Kvartalsrapporter

Somliga bolag har fört fram synpunkter på det betungande arbetet med kvartalsrapporter (andra har förvisso sagt att det inte alls är speciellt jobbigt), medan investerare har lyft fram att rapporterna behövs för transparens och minskad insiderproblematik. Börsen anser att en viss uppluckring av regelverket kan ske, men att man naturligtvis får fortsätta rapportera som tidigare.

En förenkling som börsen lyfter fram är att man den 1 juli tog bort den så kallade ”vinstvarningsklausulen”, som vi bland annat skrivit om här. Den innebär i korthet att man måste vinstvarna om informationen är av väsentlig och kurspåverkande karaktär. Vad som läggs i begreppet kurspåverkande är dock fortfarande tämligen luddigt.

Andra intressanta åtgärder:

Spridningskrav/öka likviditet i småbolagsaktier

Möjlighet att göra undantag från spridningskrav om man anser att detta kommer att lösa sig snart efter notering. Dessutom ta bort kravet på minst 500 aktieägare. Detta i kombination med ett auktionsförande, dvs daglig auktion för att samla upp intresset i mindre likvida aktier, samt att uppmuntra användandet av en likviditetsgarant.

Begränsning av robothandel

Högfrekvenshandeln har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket enligt forskning visar att det främjar både likvidited och låg volatilitet. Samtidigt kan det skapa viss oreda i orderböckerna. Börsen avser nu att introducera en högre avgift, för att minska antalet orders i förhållande till avslut. Detta är sannolikt gynnsamt på sikt för allmänhetens förtroende för börshandeln.

 

Detta är ett mycket bra och viktigt initiativ av börsen. Även om prisbilden sannolikt är den enskilt viktigaste komponenten för en börsnotering måste man aktivt jobba för att göra det attraktivt att notera bolag oavsett bevekelsegrund.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */