Kanalstrategi

Antalet digitala kontaktytor och dess påverkan på en verksamhets utveckling och alla intressenter ökar ständigt. Samtidigt är det få företag eller organisationer som har resurser, eller behov, av att vara närvarande i alla kanaler. Därför är det viktigt att ha en dynamisk kanalstrategi för att ut mest av varje investerad krona, inte minst eftersom de stora digitala drakarna ständigt ändrar sina algoritmer. Utgångspunkten måste alltid vara vad och till vem, där mottagaren av budskapen är den viktigaste komponenten.

Man kan lägga upp strategiarbetet enligt följande:

 

1)     Identifiering av målgruppen, deras behov och beteenden

2)     Sätta strategiska mål med utgångspunkt i målgruppens struktur

3)     Identifiera kapacitet, internt och externt

4)     Val av kanaler och plattformar

5)     Publiceringsplan

6)     Implementering

7)     Utvärdering

Gapet mellan de digitala strategier många företag och organisationer sjösätter och utfall beror ofta på att man inte till fullo analyserat målgruppernas behov och beteenden. Därutöver underskattar man ofta den tid och de resurser man måste allokera under en längre period för att få det genomslag man önskar.

 

Att göra rätt från början blir ofta såväl billigare som mycket bättre.

Digital Kommunikation, sociala medier, analys, datadriven, digitalt ledarskap