Vad kostar Investor Relations, egentligen?

Investor Relations, IR, investerarrelationer, rådgivning, IR-byrå

Vad kostar Investor Relations, egentligen?

Investor Relations, IR eller investerarrelationer, kärt barn har många namn, är en disciplin som rätt hanterat kan sänka era kapitalkostnader och förbättra relationerna till era ägare. Visst kostar det både tid och pengar att bedriva ett gott Investor Relations-arbete, men frågan ovan är egentligen felställd, en bättre fråga hade varit: vilket värde kan Investor Relations skapa för er?

 

IR är både en resurs- och en mognadsfråga och beroende på var man som bolag befinner sig i sin utveckling så har man så klart olika förutsättningar att nå sin fulla potential. För större etablerade företag är det en självklarhet men för många yngre och mindre bolag ses ofta Investerarrelationer som någonting nödvändigt ont. Förutom när det vankas behov av nytt kapital, för då önskar alla att man gjort något igår. Problemet är ju att man aldrig vet när det uppstår ett behov, kapitalbehov kan ju uppstå såväl i en nödsituation som vid förvärvsmöjligheter. Dessutom är det så att bolag som har ett högt förtroende erhåller bättre lånevillkor än bolag med lite sämre rykten.

 

Oberoende om kapitalbehovet är nödvändigt för kortsiktig överlevnad eller finansiering av fortsatt tillväxt, dvs utifrån styrka eller svaghet, så kommer ett högt förtroende, allt annat lika, leda till lägre kapitalkostnad. Därför bör arbetet med Investor Relations ses som värdeskapande över tid och inte som en ”quick-fix”.

 

Det övergripande målet med investerarrelationer brukar beskrivas som att man genom ett aktivt arbete ska försöka uppnå en rättvisande värdering.

 

 

Vad är rättvisande värdering?

 

När man inom Investor Relations pratar om en akties ”rättvisande värdering”, refererar man till en bedömning av vad en aktie faktiskt borde vara värd baserat på bolagets ekonomiska fundamenta, tillväxtpotential, branschposition, och andra relevanta faktorer. Denna värdering tar hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa aspekter av företaget, inklusive men inte begränsat till dess intäkter, vinstmarginaler, skuldsättning, ledningens kvalitet, marknadsposition, och framtidsutsikter.

 

Vad som är en rättvisande värdering är naturligtvis en subjektiv bedömning men att sätta ett värde skapar en tydlig målbild som går bortom de fluktuationer och spekulationer som ofta påverkar aktiekurser på kort sikt.

 

I dagsläget är det färre bolag än någonsin som har ”oberoende” analytikertäckning, men desto fler som köper så kallade uppdragsanalyser. Även om kvalitén varierar stort i den sistnämnda gruppen bör de kunna ge en fingervisning om var en rättvisande värdering bör ligga (och om man inte håller med i analysen bör man rätta till eventuella fel och missuppfattningar).

 

Även om man som bolag inte arbetar för att uppnå en rättvisande värdering så är det är ett centralt begrepp för investerare. Den förnuftige investeraren köper aktier som undervärderade och säljer aktier som är övervärderade. Hur man agerar i en aktie som är prissatt i paritet med dess rättvisande värde beror på vilken syn man har på framtiden (och alternativa investeringsmöjligheter).

 

Det arbete man lägger ner på sina investerarrelationer, både internt och med hjälp av externa rådgivare, spelar en viktig roll i hur marknaden värderar bolaget på kort och lång sikt. Genom att förse investerare och eventuella analytiker med transparent och relevant information, hjälper de till att säkerställa att bolagets aktiekurs ligger på nivåer som speglar dess verkliga värde. Det här innebär att tillhandahålla mer information än vad som krävs av regler och lagstiftning. Hur ser bolaget finansiella situation ut idag, vad är de långsiktiga målen och hur ska dessa gradvis uppnås genom kortsiktiga aktiviteter i kombination med andra specifika datapunkter som kan påverka värderingen.

 

 

Det finns ingen universallösning

 

Investor Relations är naturligtvis ingen exakt vetenskap, det som är relevant i en bransch betyder kanske inget i en annan. Även om grundprinciperna är desamma så är genomförandet unikt för varje företag.

 

Det finns en mängd olika aktiviteter som man kan lägga ner mer eller mindre resurser på men som sagt behöver det som fungerar för den ene inte nödvändigtvis fungera för den andre. Dessutom är det många faktorer som spelar in i hur lätt det är att nå ut med sina budskap; som exempelvis bolagets storlek, analytikertäckning eller inte, vilken bransch man verkar inom, vilken lista man är noterad på och hur karismatisk bolagets vd är för att nämna några.

 

För att nå ut och bygga förtroende krävs såväl en tydlig strategi som ett visst mått av pragmatism.

 

 

Ökenvandring i de bortglömdas dal

 

Det kraftiga inflödet av nya bolag de senaste åren i kombination med hur digitaliseringen har möjliggjort handel på i stort sett världens alla börser gör att konkurrensen om uppmärksamhet är hårdare än någonsin.

 

Tiden när ett bra genomfört arbete premierades med en högre värdering är sedan lång tid borta, om du inte berättar om det förstås. Helst innan det skett, när det händer och efter att det har hänt. Man får inte vara rädd för att trumma in sina budskap. Bolag som inte förstått den nya digitala medielogiken riskerar att för evigt hamna på en ökenvandring i de bortglömdas dal.

 

Visst kan det vara en lugn och behaglig plats att vara på till en början, men tids nog inser de flesta vikten av att ha en långsiktig berättelse och ett kontinuerligt flöde av information. Detta gäller i synnerhet när det börjar sina i kassan.

 

För många bolag innebär ”business as usual” att det blir lång tid mellan pressmeddelanden och ny information, vilket riskerar ett minskat intresse, minskad omsättning i aktien, aktieägare som lämnar och en fallande aktiekurs som ett oundvikligt resultat. I denna ökenvandring kan det vara lätt att börja lova för mycket i stället för att ta tag i grundproblemet.

 

 

Frestelsen att lova för mycket

 

 

Eftersom aktier prissätts baserat på förväntningar om framtiden kan utfästelser om den framtida utvecklingen få stor inverkan på aktiekursen. Få svenska bolag lämnar finansiella prognoser för kommande perioder, ofta av rädsla för att behöva vinstvarna, men att göra utfästelser som inte går att kvantifiera men som målar upp en positiv bild om framtiden kan vara lockande att ta till.

 

Men detta är oftast en strategi, som förvisso kan var lyckosam en eller annan gång, men sällan i det långa loppet. Då är det bättre att ha en genomarbetat och konsekvent IR-strategi att falla tillbaka på. Eller som Warren Buffett sagt ”Det tar 20 år att bygga upp ett rykte och fem minuter att förstöra det. Om du tänker på det, kommer du att göra saker annorlunda.”

 

 

Anpassning efter företagets behov

 

Den så kallade marknaden förändras snabbt, man kan säga att vi gått ifrån det som kallas kvartalskapitalism till realtidskapitalism, där såväl lagstiftning som digitaliseringen skapar nya utmaningar och möjligheter. Samtidigt ser en del av verktygslådan, på utsidan i alla fall, ut ungefär som den gjort under lång tid, där de vanligaste verktygen är:

 

 • Investment Case
 • Årsredovisning
 • Kvartalsrapporter och eventuella telefonkonferenser
 • Pressmeddelanden
 • IR-webb
 • Kapitalmarknadsdagar
 • Investerarpresentationer
 • Analyser/sponsrade analyser

 

Hur mycket tid och resurser man väljer att fördela på ovanstående beror naturligtvis på vilka förutsättningar man har. Historiskt sett så har årsredovisningen tagit en stor del av kakan, och det kan väl finns goda anledningar till detta, men om man har svårt att nå ut så kanske man bör prioritera annorlunda. Risken är att man lägger så mycket energi på en produkt att man glömmer det innehåll och den berättelse som ska fungera året runt. På samma sätt som er budskapsplattform håller ihop era övergripande budskap, ska ert Investment Case eller Equity Story stödja ert finansiella varumärke. Detta bör vara en grundpelare i alla bolags IR-aktiviteter.

 

Några mindre vanliga företeelser, men som kan vara väldigt effektiva i den digitaliserade värld vi lever i, är:

 

 • Sociala medier
 • Vd/ledningsblogg
 • Filmer

 

Precis som ovan handlar det om vilka resurser man har. Som exempel behöver inte en blogg skrivas av en vd utan kan spridas ut på hela ledningsgruppen. Och med stöd av spökskrivare behöver det inte ta allt för mycket resurser i anspråk, men kan sprida matnyttig information som både kan skapa mer intresse för och bredda förståelsen för verksamheten.

 

 

Så hur mycket kostar det?

 

Jag har nu verksam med rådgivning inom strategisk kommunikation och Investor Relations sedan 2006. Och en sak är säker, alla har unika förutsättning och behov, så det går naturligtvis inte att ge ett entydigt svar på den frågan. Dessutom är en viktigare fråga vad är det ni vill uppnå? Och hur snabbt ska det gå?

 

Har du funderat på om er IR-strategi verkligen ger den avsedda effekten eller om ni borde göra någonting annorlunda? Om du har lagt din tid på att läsa hela vägen hit så är det inte mer än rätt att jag ska erbjuda lite av min tid. Vill du en gratis konsultation om IR frågor generellt eller om någon specifika fråga som är viktig för er är det bara att höra av dig!

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */