Vad tycker investerarna om ert företag?

Vad tycker investerarna om ert företag?

I vår nyligen avslutade IR-enkät besvarade totalt 113 respondenter från drygt 100 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm generella frågor om arbetet med investerarrelationer (IR).

En av frågorna, se bilden nedan, handlade om vad man ser som de största utmaningarna de kommande 12 månaderna. Gemensam nämnare för de fyra vanligaste svaren är att man vill nå ut på ett bättre sätt till investerarkollektivet. Att öka intresset för aktien/bolaget går hand i hand med en ökad aktielikviditet. En ökad likviditet skapar större utrymme för investmentbankerna att tjäna pengar, vilket är det bästa drivkraften till ökad analytikertäckning. Om man lyckas med detta leder det sannolikt en förlängning till en mer rättvisande värdering.

Hur bör man då ta sig an dessa uppgifter?

Det finns en mängd aktiviteter och åtgärder man kan ta till men en utgångspunkt i allt förändringsarbete är att ta reda på var man befinner sig och varför. Först därefter kan man börja lägga upp en strategi i syfte att nå de mål man satt upp. Många tror sig ha en hygglig bild av hur investerarkollektivet ser på bolaget. Detta kanske avspeglar sig i svaren på frågan ”Gör ni perceptionsstudier för att ta reda på hur finansmarknaden uppfattar bolaget och IR-arbetet?”. Bara 16 procent (se bilden nedan) svarar att man regelbundet genomför perceptionsstudier och ytterligare 23 procent gör det ibland. Skillnaden mellan att ha en hygglig koll och faktiskt veta, kan ha stor inverkan på aktievärderingen och i förlängningen påverka bolagets kapitalkostnad. Dessutom har en stor del av de undersökningar som genomförs karaktären av lite mer standardiserade format vilka kan ha svårt att fånga upp nyanser hos investerarna samt ge svar på varför man tycker på det ena eller andra sättet.

En väl genomförd imageundersökning kan besvara många frågor men de viktigaste är:

  • Hur uppfattas bolaget av finansmarknaden?
  • Vad ligger bakom marknadens uppfattning?
  • Vilka åtgärder kan genomföras för att ändra synen på bolaget och höja värderingen?

Bör denna typ av undersökningar ske sporadiskt eller vara en regelbundet återkommande övning?

Om organisationen mäktar med bör man genomföra det med en viss regelbundenhet. Det viktiga är dock att man hinner bearbeta svaren och inkorporera de aktiviteter som krävs i sitt IR-arbete innan man gör nästa undersökning. Utöver att regelbundet hålla sig informerad om vad aktieägare och analytiker verkligen tycker kan det finnas andra tillfällen då det kan vara fruktbart att göra undersökningar.  Exempelvis inför och efter kapitalmarknadsdagar för att ROI för dessa ska bli så bra som möjligt, vid lednings- och strategiförändringar, för benchmarking, vid värderings- och trovärdighetsproblem eller inför risken att drabbas av aktieaktivister.

Bara det faktum att man gör den här typen av undersökningar skapar ett mervärde i sig. Det visar att man bryr sig om aktieägarna och att man i samklang med dessa vill öka såväl visibiliteten som värderingen. Eller som en respondent sa efter att ha svarat på lite top of mind frågor när han fick reda på vilket bolag det gällde ”Det borde man ha kunnat räkna ut eftersom de verkligen bryr sig om sina aktieägare”.

Så för att uppnå en högre värdering, bättre synlighet, ökad likviditet och kanske ökad analytikertäckning blir förslaget att börja med att ta reda på vad marknaden egentligen tycker. Med denna kunskap är det sedan dags att utforma åtgärdsplanen.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */