Vägen till en rättvisande värdering #5 – Skapa och hantera marknadens förväntningar

Förväntningar, IR, Investor Relations, Kommunikation, kapitalkostnad

Vägen till en rättvisande värdering #5 – Skapa och hantera marknadens förväntningar

Att skapa och hantera aktiemarknadens förväntningar är ett otroligt viktigt arbete som alltid bör vara en av de viktigaste punkterna på agendan för börsbolagens styrelser och ledningar.

 

Marknadens förväntningar på den framtida utvecklingen avseende vinst och utdelningar avgör i stor utsträckning värdet bolagens aktier idag, det vill säga hur mycket aktieägarvärde kommer bolaget att skapa framöver.

 

Även om det är förväntningar på framtiden som är det centrala har självfallet även historisk utveckling och förtroendet för bolagets ledning en stor betydelse. En stabil utveckling gör det sannolikt att det som varit kommer att fortsätta och med ett högt förtroende finns en stark tro att den nuvarande ledningen kan fortsätta leverera även om det uppstår hinder på vägen. Men oavsett var man kommer ifrån så är alla bolag på väg in i en okänd framtid, och det är den komponenten om vart man är på väg som skapar förväntningar på den framtida utvecklingen.

 

 

Berättelsen om framtiden!

 

Det finns en hel del bolag som arbetar efter principen att det är resultatet som får skapa de framtida förväntningarna. Historiken som finns att läsa i årsredovisningar, kvartalsrapporter eller via Google kan naturligtvis för vissa bolag ge en bra fingervisning över var man står och vart man är på väg men för de flesta börsbolag måste berättelsen om framtiden skapas, återberättas och uppdateras hela tiden för att få genomslag.

 

Alla bolag måste nog rannsaka sig själva emellanåt och titta på vad man har sagt och vilka förväntningar det har skapat. Det viktigt att hela tiden ha en röd tråd man kan följa i det man berättar, men denna tråd är självfallet inte statiskt utan behöver revideras över tid. Man får inte heller glömma att även om man inte säger någonting så kommer det fortfarande finnas en förväntansbild, men utan hjälp från de som kan verksamheten bäst lär bilden sannolikt inte vara särskilt korrekt.

 

Alla bolag har en inneboende berättelse om framtiden. Vad är bolagets ”reason for being” och vad är det gemensamma mål personalen dagligen strävar mot. Det målet kan utgöra startpunkten för den röda tråden som sedan dras tillbaka till nuläget. Målet och berättelsen kommer garanterat att förändras över tid, saker blir sällan exakt som man tror, men genom att försöka få fler intressenter med på resan skapas förutsättningarna för en korrekt och värdefull förväntansbild.

 

 

Prognoser och finansiella mål

 

Det tydligaste sättet att hjälpa marknaden att skapa rätt förväntningar är genom att guida om den framtida utvecklingen. Historisk sett så har dock svenska börsbolag varit väldigt tveksamma till att lämna prognoser, oavsett om det handlar om nästkommande kvartal eller för helårsresultatet. Turbulensen de senaste åren har nog inte ändrat den inställningen.

 

Däremot är det många som kommunicerar finansiella mål som avser en längre tidsperiod, det är inte ovanligt att den handlar om över en konjunkturcykel. Dessa mål kan exempelvis vara avkastning på eget kapital i snitt över perioden eller genomsnittlig årlig försäljningstillväxt. Den här typen av mål skulle kunna sägas vara långsiktiga prognoser, men de tenderar att vara väldigt statiska och förlorar därmed relevans. Man kan med andra ord hävda att få bolag hanterar marknadens förväntningar genom kort- eller långsiktiga prognoser.

 

 

 

Rätt förväntansbild kan sänka kapitalkostnaden

 

Bra kommunikation med investerarna bygger förtroende, skapar en större förståelse för bolagets verksamhet och ökar transparensen – vilket skapar förutsättningar att det leder till en förväntansbild man är villig att investera i.

 

Genom att upprätthålla en tät, proaktiv dialog med kapitalmarknadens aktörer kan man dessutom säkerställa att de inte feltolkat något. Att skapa och hantera marknadens förväntningar handlar om att i slutänden nå en rättvisande värdering.

 

På papperet kan det låta enkelt men detta arbete är som klyschan säger ”ett maraton och inte ett sprintlopp” och det är särskilt viktigt nu när vi går in i en marknad där kapital är dyrare. Bolag med en väl förankrad förväntansbild har större sannolikhet att nå en rättvisande värdering, vilket allt annat lika innebär att kapital kan anskaffas till en bättre värdering än vad annars skulle vara fallet. Detta kan på sikt innebära skillnaden mellan att överlevna och inte.

 

Hur ser er förväntansbild ut?

 

 

För mer information, kontakta:

 

/Mikael Zillén, vd & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Prenumerera!

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */