Perceptionsstudier

Framgångsrik kommunikation kräver en stor förståelse av hur väl den position man vill ha på marknaden överensstämmer med den position som ens viktigaste intressenter anser att man har.

Våra perceptionsstudier, eller intressentanalyser, inhämtar en korrekt och kvalitativ bild av de faktorer som ligger bakom de viktigaste målgruppernas syn på ert bolag och aktie. All kommunikation sker som bekant på mottagarens villkor, detta gäller inte minst inom den finansiella kommunikationen och Investor Relations.

Våra perceptionsstudier besvarar frågor som:

  • Reflekteras bolaget potential i aktiekursen?
  • Vilka enskilda faktorer påverkar värderingen mest?
  • Hur ser förtroendet ut för styrelse och ledning?
  • Hur uppfattar era intressenter de kort- och långsiktiga målen?
  • Hur ser man på er affärsmodell?

Med svar på dessa och många andra frågor kan ni säkerställa att er kommunikation går i takt med investerarkollektivets förväntningar. Detta skapar förutsättningar för att särskilja er som investering och är ett bra första steg för att stärka ert förtroendekapital och ert finansiella varumärke.

Perceptionsstudier bör ingå som ett återkommande verktyg i en väl sammansatt IR-plan, men kan vara särskilt givande att genomföra:

  • Som förberedelse inför och uppföljning efter kapitalmarknadsdagar
  • Vid förändringar av strategi, bolagsstruktur eller företagsledning
  • Vid ägarförändringar och omstruktureringar
  • I samband med kriser och trovärdighetsproblem
Investor Relations, IR, börsnoteringar, finansiell PR, perceptionsstudier