8 råd för en lyckad börsnotering 2023

Börsnotering, investment case, Equity story, IPO, investerarrelationer, Investor Relations, IR

8 råd för en lyckad börsnotering 2023

Den globala marknaden för börsintroduktioner körde minst sagt in i väggen förra året, och än så länge har inte noteringsfönstret öppnat igen. Men på samma sätt som inga aktier växer till himlen så håller inte nedgångar i sig för evigt. Även om vi har sett en fin återhämtning på börserna sedan lågpunkten förra året så har det ”nya” högränteläget förändrat riskaptiten avseende nya noteringar. Många ser också risken för att när räntehöjningarna verkligen börjar äta sig in i världsekonomin så kommer landning bli hårdare än vad marknaden idag verkar förutspå. Det finns med andra ord risk för att det kommer att bli sämre innan noteringsfönstret öppnar igen.

 

Det finns naturligtvis många olika bevekelsegrunder till varför man vill börsnotera ett bolag. Det kan röra sig om att man som huvudägare vill göra en exit, att man vill förbättra möjligheterna till att finansiera framtida tillväxt, skapa ökad visibilitet och ökad trovärdighet hos viktiga intressenter - men oavsett anledningen så är nog prislappen en väldigt viktig faktor. Och även om värderingarna kommit ner litegrann från all time-high-nivåer så är det nog många som sneglar på att göra en IPO så snart noteringsfönstret börjar öppna sig.

 

Att bli ett publikt bolag innebär nya krav, bland annat vad gäller informationsgivning till investerarna. Detta kommer naturligtvis inte bara denna grupp till godo, utan bidrar också till en ökad synlighet och uppmärksamhet bland många intressenter som exempelvis kunder, såväl befintliga som potentiella, leverantörer och medarbetare. Den kvalitetsstämpel en börsnotering innebär kan skapa ett större förtroende för bolaget, vilket i sin tur kan leda till nya affärsrelationer som inte annars varit möjliga.

 

Utöver dessa effekter finns naturligtvis ett antal andra fördelar med en notering som bland annat:

  • Större ägarspridning, till anställda med flera.
    • Enligt den så kallade Pilotskolan kommer företagsledningen, och anställda, arbeta ännu mer intensivt för att åstadkomma goda resultat om de själva är delägare. Att vara delägare ger en större samhörighet med företaget än att bara vara anställd.
  • Lättare att rekrytera, då man uppfattas som en mer attraktiv arbetsplats.
  • En valuta att använda vid förvärv.

 

Många ser på börsnoteringen som antingen ett slut eller en början på någonting nytt, men jag tycker att man ska försöka se på det som en naturlig process i ett företags utveckling. Det är klart att det finns ett före och ett efter en notering och att det är en milstolpe i ett bolags historia, men det kommer att finnas många före- eller efterhändelser. Det kan vara en genombrottsorder som ökar trycket på hela organisationen eller kanske en flytt till nya lokaler som ställer helt nya krav på hur man ska kommunicera internt.

 

En börsnotering kan vara en komplex process som kräver bred aktiemarknadskunskap, bra timing, stor genomlysning och inte minst resurser. Därför är det viktigt att försöka skapa en process som kan löpa i samklang med den befintliga verksamheten så att det inte blir en för stor belastning. Om man försöker göra allt på en gång blir en sannolik konsekvens att ledningen tappar ett visst fokus på den dagliga verksamheten, vilket naturligtvis inte är bra.

 

Nedan är några av våra råd för att öka sannolikheten för lyckad notering.

 

 

Råd nr 1: ”Timing is everything”

Som i så många andra sammanhang är timing otroligt viktigt. Med tanke på det osäkra ekonomiska läget runt om i världen just nu, med kriget i Ukraina, den höga inflationen, höga energipriser och ett högt ränteläge med mera, blir valet av tidpunkt särskilt avgörande.

 

Man vill gärna ha en stabil marknad under perioden som sträcker sig från det att man annonserar sina börsnoteringsplaner till dess att böckerna för transaktionens har stängts. Denna tidsperiod kan naturligtvis variera, men man bör räkna med åtminstone fyra veckor av införsäljningsarbete. Oavsett när i tiden man väljer att göra detta kommer det alltid att innebära några veckor av osäkerhet och vånda, det kommer man helt enkelt inte ifrån.

 

Det man kan göra är att säkerställa att alla de processer som man själv kan påverka och är ansvarig för håller högsta klass och att man levererar enligt den fastlagda planen.

 

 

Råd nr 2: Planera noga, skapa processer och var beredd på att agera

För att kunna agera när timingen är rätt krävs det att man har gjort sin hemläxa. Planeringen bör få ta sin tid och hela organisationen måste få mogna in i processen. Vissa processer eller funktioner har kanske aldrig funnits i bolaget tidigare, som exempelvis ett strukturerat arbetet med kommunikation och investerarrelationer. Det tar det tid att sjösätta en fungerade IR-funktion, detta gäller oavsett om den initialt kommer bemannas med befintlig personal, med understöd av externa rådgivare eller om man rekryterar utifrån. Att genomföra en pre-IPO-audit kan ske vid flera tillfällen, i synnerhet om det blir en utdragen process. Vid en sådan audit går man igenom risker, frågor som rör finans, compliance, bolagsstyrning, den finansiella kommunikation, IR-funktionen samt ledningens beredskap och uppdaterar slutligen tidsplanen. Många eller alla dessa faktorer kommer att noga synas i sömmarna av marknadens aktörer den dag man offentliggör sina planer. Om de är på plats är man redo att agera när marknadsklimatet känns rätt. Att behöva återkalla ett noteringserbjudande är aldrig roligt. Om det beror på att marknaden är turbulent är en sak, men om det beror på att investerare eller media är tveksamma till erbjudandet är en helt annan historia som dessutom kan få långtgående effekter.

 

 

Råd nr 3: Ställ de svåra frågorna i förväg

För att undvika risken att behöva dra tillbaka erbjudandet eller hamna på defensiven på grund av tvivel som marknaden kan ha gäller det att kunna ställa och besvara de svåra frågorna i förväg. Som i de flesta processer som löper över lite längre tid är det lätt att hamna i en samsyn eller grupptänkande, om ingen i projektgruppen kan, eller för den delen vågar, ställa de svåra frågorna.

 

I värsta fall sopas dessa under mattan och blir inte tydliga förrän när noteringserbjudandet offentliggörs. Därför är det viktigt att inse vad som driver de olika deltagarna i projektgruppen. Med rätt frågeställningar innan offentliggörandet kan missöden helt undvikas, eller åtminstone minimeras. Ofta kan det krävas externa ögon och öron för att identifiera eller avgöra vad som kan bli en het potatis i ett senare skede.

 

 

Råd nr 4: Börja kommunicera som ett börsnoterat bolag

Långt innan man eventuellt hamnar i strålkastarljuset är det viktigt att börja agera som ett börsnoterat bolag vad gäller extern- och intern kommunikation. Detta gäller inte minst den finansiella kommunikationen. En sak som är säker är att investerare älskar information, och vid noteringstillfället kommer de titta på det som publicerats historiskt. Som onoterat bolag har man inga formella krav att dela med sig av information som är av mindre smickrande karaktär, men som noterat bolag ska allt upp på bordet. Och det är lika bra att vänja sig tidigt. Investerare är cyniska, så det gäller att öva på de budskap och löften man förmedlar, samt framför allt, på ett trovärdigt sätt visar hur dessa ska materialiseras.

 

 

Råd nr 5: Ta fram en proaktiv plan för Investor Relations

En strategi för investerarrelationer bör finnas på plats innan erbjudandet offentliggörs. Det gör att bolaget inte bara står redo efter noteringen; det gör det också möjligt att börja berätta er historia långt tidigare.

 

En av de främsta principerna bakom en bra IR-plan är att proaktivt bygga den typ av relationer som behövs när bolaget är publikt. Genom att tidigt börja kartlägga och bekanta sig med vilka typ av investerare (retail, storsparare eller institutionella), journalister och eventuella analytiker som har ett fokus på just ert verksamhetsområde underlättas kontakter när bolaget uppnår milstolpar, lanserar nya produkter eller vill delge andra företagsnyheter.

 

 

Råd nr 6: Sätt rimliga mål

Det finns ett inbyggt motsatsförhållande i hur lyckad en börsintroduktion kommer att vara - det säljarna förväntar sig att få betalt och de nya ägarnas betalningsvilja. För att uppnå en bra IPO är det viktigt att hitta rätt balans mellan säljarnas och köparnas intressen. Genom att sätta rimliga mål som tar hänsyn till storlek på erbjudandet, mål för noteringen och tidigare ägares exitstrategi ökar sannolikheten för ett bra eftermäle och en god resa som nynoterat bolag. Detta är särskilt viktigt i en marknad där riskaptiten inte är på topp.

 

 

Råd nr 7: Skaffa rätt rådgivare

Att ha ett erfaret och beprövat team omkring sig kommer att spela en stor roll för hur väl processen kommer att löpa på. Det gäller investmentbank, advokater, revisorer, kapitalmarknads- och IR-rådgivare med flera. Att välja ”rätt” investmentbank är särskilt viktigt både utifrån signalvärde och det faktum att de sitter närmast den framtida transaktionen. Här bör man föröka ”intervjua” ett flertal aktörer så att man verkligen känner att man hamnar rätt.

 

 

Råd nr 8: Äg er egen berättelse

Det finns många exempel på bolag som inte ägt sin egen berättelse när de går in i en noteringsprocess. En risk med detta är att när man väl börjar samarbeta med externa rådgivare blir det deras uppfattning om vad bolaget är som kommer att bli den bild som senare förmedlas till investerarkollektivet. I bästa fall kan det vara mindre avvikelser från bolagets egen uppfattning och relativt lätt att justera. I värsta fall kan det innebära att man blir positionerad i fel referensgrupp, vilket kan slå mot värdering och kapitalkostnad. En sådan felpositionering kan sedan ta åratal att försöka förändra.

 

 

Glöm inte perioden efter noteringen

Tiden efter en notering är viktig för det fortsatta förtroendebyggandet. Det är lätt att man tror att arbetet nu är gjort, men det är i själva verket nu det börjar. Det är nu man ska börja leverera mot de utlovade målen och stå till svars för de utgjorda utfästelserna. Att verksamheter kan gå bättre eller sämre beroende på en rad variabler är inga nyheter för investerare, men om man redan från början satte orimliga mål lär man tidigt hamna på defensiven med förlorat förtroende och en lägre värdering som följd.

 

Det är dessutom i detta läge som en majoritet av projektgruppen, som varit extremt aktiv innan noteringen, försvinner mot nya uppdrag.

 

Några handfasta tips på vägen:

  • Lämna ingenting åt slumpen, äg varje steg i processen.
  • Sätt samman ett bra projektteam bestående av bolagsledning, bankirer, advokater, IR-experter samt revisorer.
  • Sätt en rimlig förväntansbild.
  • Ta tid och var med i prospektskrivandet.
  • Arbeta fram en road show-presentation som i ord och bild på bästa sätt beskriver er affärsmodell och ert investment case/equity story.

 

Kom ihåg att den enda lojaliteten investerarna har är gentemot sina uppdragsgivare och sin plånbok. En fondförvaltare jag nyligen träffade summerade ganska träffande den information han vill ha från bolag: “show me the money, det är det enda som räknas”.

 

Vissa dela av en noteringsprocess är sådant som bolag, oavsett det blir en notering eller inte, kommer att ha användning för i det långa loppet. Att skapa eller fånga upp en stark corporate story som sedermera kan mynna ut i ett kraftfullt investment case/equity story är något alla företag kan dra nytta av. Detta gäller naturligtvis även noterade bolag som förvånansvärt ofta har svårt att på ett lättförståeligt sätt beskriva vad de gör och hur de tjänar pengar.

 

 

Sist men inte minst

En erfaren rådgivare för investerarrelationer kan hjälpa er att navigera igenom hela IPO-resa, från start till mål. Kontakta gärna oss på Box Communications om du vill lära dig mer om vilken roll vi kan spela för ditt företag; från att svara på frågor om aktiemarknadens olika aktörer och utveckla en IR-plan till att skapa er berättelse och equity story samt etablera kontakt med analytiker och investerare.

 

/Mikael Zillén, Grundare & Senior Rådgivare
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
ConnectTwitter%20button | LinkedIn button

 

Läs gärna också:
Artikel i DI 20201123

 

 

Prenumerera

* indicates required
No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */