Mäta IR, går det och i sådana fall hur?

Mäta IR, går det och i sådana fall hur?

Bra kommunikation med investerarna bygger förtroende, skapar en större förståelse för bolagets verksamhet och ökar transparensen. För att uppnå detta krävs det att man regelbundet följer upp de insatser man genomför med såväl kvalitativa som kvantitativa mätmetoder och stämmer av resultaten mot förutbestämda mål.

I dagsläget finns ingen allmänt vedertagen metod för att mäta och analysera utfallet av IR-arbete, vilket även vår nyligen genomförda IR-enkät visar. Bara 44 procent av bolagen som deltog i undersökningen uppgav att de mäter effekterna av sitt IR-arbete. Det är dock en stor skillnad mellan de stora bolagen där 75 procent uppgav att de mäter och de mindre bolagen där bara vart femte bolag följer upp sitt IR-arbete. När man mäter handlar det i stor utsträckning om kvalitativa mått, där imageundersökningar står för en betydande del. De lite mindre bolagen sticker ut med en större andel kvantitativa mått, vilket kan förklaras av ett större fokus på aktielikviditet.

Skillnad mäta IR-arbetet och effekterna av detsamma

Att det inte är en större andel kvantitativa mätningar hänger nog samman med att det inte finns någon allmänt vedertagen mätmetod, men kanske främst att man saknar kvantifierbara mål med sitt IR-arbete. Det gäller också att skilja på att mäta IR-arbetet och att mäta effekterna av IR-arbetet, men det ena utesluter inte det andra.

Att mäta IR-arbetet kan handla om mål som att exempelvis hålla fler möten och att ge snabbare återkoppling, vilka är lämpliga att koppla samman med feedback från berörda parter.

Att mäta effekterna av IR-arbetet är dock en annan sak. Till skillnad mot många andra discipliner kan resultatet av den finansiella kommunikationen ofta kläs i tydliga siffror. Det kan röra sig om aktiekursens utveckling och/eller relevanta värderingsmultiplar relativt en jämförelsegrupp, aktieomsättning, volatilitet (såväl generellt som runt rapporttillfällen), aktieägarmix (geografisk, investerartyp) eller avvikelse från konsensusförväntningar.

Du kanske invänder att dessa mått inte avspeglar IR-arbetet, utan styrs av andra faktorer. Undersökningar visar dock att så mycket som 25 procent eller mer av ett bolags marknadsvärde i hög grad kan kopplas till hur och vad som kommuniceras.

Till syvende och sist handlar IR-arbete, oavsett om det gäller aktie- eller kreditmarknaden (debt-IR),  om att minimera kapitalkostnaden. De som köper aktier, obligationer eller lånar ut pengar till bolaget analyserar dess framtidsutsikter med utgångspunkt i hårda fakta. Då är det bra att veta hur dessa utvecklar sig över tid.

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */