Några tankar om: Lex Hexagon

Några tankar om: Lex Hexagon

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet i dag (2016-11-17) kommer ett ärende avseende börsbolaget Hexagon att behandlas av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd. Detta som en följd av bolagets bristande kommunikation i samband med anhållandet av vd Ola Rollén. Det som lyfts fram i artikeln som särskilt graverade är att Ola Rollén höll i presentationen av Hexagons rapport för tredje kvartalet utan att nämna att han sedan några dagar var anhållen misstänkt för insiderbrott.

Om uppgifterna stämmer tycker jag det är såväl rimligt som bra att frågan tas upp av disciplinnämnden. Annars finns risk för att det uppstår en praxis likt den som tidigare rådde kring vinstvarningsreglerna och det faktum att Ericsson aldrig vinstvarnade trots stora avvikelser, något mindre bolag sedan använde som argument till varför de inte heller hade vinstvarnat.  Den regeln var väldigt luddig och förändrades för några år sedan.

 

Regelverket är (ganska) tydligt

Enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter som började gälla den 3 juli 2016 lyder Generalklausulen för offentliggörande av insiderinformation enligt följande:

En emittent (Hexagon) ska så snart som möjligt offentliggöra insiderinformation i enlighet med artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen (”MAR”).

I handledningstexten står bland annat att läsa: ”I regel ska emittenten offentliggöra information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på emittentens finansiella instrument. Det är således inte nödvändigt att det sker en verklig förändring av priset. Bedömningen av om informationen kan vara kurspåverkande ska göras bolagsspecifikt.”

Det finns undantag från reglerna. Artikel 17.4 i MAR anger vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att ett uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation ska anses godtagbart. Det rör sig om fall där ett omedelbart offentliggörande riskerar att skada emittentens legitima intressen och där ett uppskjutande inte vilseleder allmänheten. Emittenten behöver även kunna säkerställa att informationen fortsätter att vara konfidentiell. När det inte längre kan säkerställas att informationen kan fortsätta att vara konfidentiell ska emittenten så snart som möjligt offentliggöra informationen för allmänheten.

Det kan i detta fall inte råda någon tvekan om att den uppkomna omständigheten, dvs en anhållen vd, handlar om insiderinformation och det är väl tveksamt att det skulle finnas några skäl till att skjuta upp publicering genom att hävda undantag från reglerna. Sen är ju frågan vem som visste vad och därmed brast i informationsgivningen. Men som Svenska Dagbladet påpekar så hade Hexagon i kvartalsrapporten under rubriken händelser efter balansdagen den okonventionella texten: ”Inga väsentliga händelser som påverkar den finansiella rapporteringen har inträffat under perioden från balansdagen fram till tidpunkten för denna rapports avgivande.” Detta kan jämföras med den mer vanligt förekommande skrivelsen ”Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden från balansdagen fram till tidpunkten för denna rapports avgivande.”, som också fanns med i Hexagons rapport för det första kvartalet 2016.

 

Låt detta inte bli ett ”Lex Hexagon”

Informationsgivning är en central del för upprätthållandet av förtroendet för både enskilda börsbolag och för aktiemarknaden som helhet. Om stora bolag tillåts göra regelöverträdelser får det följdeffekter för hur alla bolag agerar, vilket i slutänden är negativt för alla intressenter. Oavsett vad disciplinnämnden kommer fram till för beslut vore det önskvärt att de kunde uppvisa en större grad av transparens kring detta än normalt, just för att inte göra regelverket svårare att tyda än det är i dag.

Vad anser du?

 

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

%d bloggare gillar detta: