Råd om Investor Relations #17 – Hantera marknadens förväntningar

Investor Relations, IR, Rådgivning, Investerarrelationer, Råd, Aktiemarknad, kommunikation

Råd om Investor Relations #17 – Hantera marknadens förväntningar

Svenska börsnoterade bolag ger väldigt sällan prognoser för innevarande kvartal eller ens helåret. Däremot kommunicerar man finansiella mål som kan avse en femårsperiod eller över en konjunkturcykel. Målen kan till exempel vara avkastning på eget kapital i snitt över perioden eller genomsnittlig årlig försäljningstillväxt. De här målen skulle kunna sägas vara långsiktiga prognoser, men de tenderar att vara väldigt statiska och förlorar därmed relevans. Ett exempel på detta är att få bolag tagit hänsyn till den låga inflation vi haft under lång tid. Man kan med andra ord hävda att få bolag hanterar marknadens förväntningar genom kort- eller långsiktiga prognoser.

 

 

Risken med att inte ge marknaden någon information om hur du ser på kvartalet eller året är förstås att marknadens prognoser kommer att ligga alltför lång från verkligheten. I värsta fall måste du vinstvarna, vilket kan rasera ditt förtroende på marknaden. Därför är det bra om du kan ge någon form av relevant information avseende den närmaste framtiden så att marknaden kan göra en mer rättvisande bedömning. Vad som är relevant varierar förstås från bolag till bolag. I USA är det vanligt med explicita prognoser för kvartalet och/eller helåret. Självklart måste du vara säker i din bedömning om du ska avge sådana prognoser.

En tät, proaktiv dialog med kapitalmarknadens aktörer är bra för att säkerställa att de inte feltolkat något. Det handlar inte om att ge någon otillåten information, eller så kallad analytikermassage, utan det handlar om att säkerställa att detaljer och budskap uppfattats på avsett sätt. Att hantera marknadens förväntningar handlar om att skapa en rättvisande värdering, vilket kan sägas utgöra grunden för allt IR-arbete.

 

 

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */