Sammandrag från rundabordssamtal om börsens regeländringar

Sammandrag från rundabordssamtal om börsens regeländringar

I dag höll vi ett lunchmöte med deltagare från ett antal börsbolag, representerande ett börvärde om cirka 500 miljarder, för att diskutera vad börsens slopande av ”vinstvarningsregeln” 3.3.2 kommer att innebära.

Bakgrund

Vid ett seminarium som vi höll den 21 maj tillkännagav Annika Poutiainen, nordisk övervakningschef på NasdaqOMX, att man kommer slopa paragraf 3.3.2 – Oväntad och väsentlig förändring av resultat eller finansiell ställning – eftersom man insett att den är otydlig. Det vill säga bolag som inte lämnar prognos ska vinstvarna utifall resultatet avviker på ett oväntat och väsentligt sätt från vad som rimligen kan förväntas av en ”förnuftig investerare” Från och med den 1 juli 2013 kommer generalklausulen gälla även för eventuella vinstvarningar, positiva som negativa. Efter genomläsande av generalklausulen kan man ganska snabbt konstatera att man tar bort en otydlighet men öppnar upp för en ny.

Generalklausulen

Generalklausulen säger ”Bolaget ska så snart som möjligt offentliggöra information om beslut eller andra händelser och omständigheter som är av kurspåverkande natur. Med kurspåverkande natur avses i dessa regler information som i enlighet med nationell lagstiftning rimligen kan förväntas påverka priset på bolagets värdepapper.”

Men vad betyder det för börsbolagens del?

Tidigare var det en subjektiv bedömning av vad den förnuftige investeraren kunde ha för förväntansbild som skulle ligga till grund för en eventuell vinstvarning nu kommer aktiekursen i efterhand visa sanningen. Detta bör innebära att man som bolag måste bli bättre på att hantera och förstå marknadens förväntningar, och då inte bara den konsensusbild som analytikerkåren bidrar med. Frågan är när och hur bolagen ska agera och om börsen kommer att tillåta/rekommendera en ”tyst period” då man inte behöver gå ut med någon information trots förekomsten av större avvikelser som kan förväntas vara av kurspåverkande natur. Andra frågeställningar är om det kommer bli ett ökat tryck att tillhandahålla egna prognoser som bolagen sedan kan förhålla sig till eller om bolagen kommer bli mer benägna att rapportera snabbare efter kvartalets utgång för att slippa hamna i prekära lägen.

Påföljder

Det som kommer avgöra om det här blir en fråga för bolagen att hantera eller inte är om börsen kommer att kräva någon form av efterlevnad. Eftersom vi idag inte vet bevekelsegrunden för att slopa ”vinstvarningsklausulen” är det omöjlig att dra några slutsatser om detta. Det är möjligt att man tog bort den gamla regeln utan att tänka på att generalklausulen innebär nya tolkningsbekymmer för de noterade bolagen, eller så gjorde man det just därför. Eftersom det nya regelverket träder i kraft den 1 juli kommer rapportperioden för det andra kvartalet utgöra en testperiod, så någon gång i slutet av augusti bör vi veta hur börsen anser att bolagen ska hantera kurspåverkande information i kvartalsrapporterna.

Fortsättning lär följa…

Tidigare inlägg i ämnet:Vinstvarningar, generalklausulen och förväntansbilden, Välkommet beslut från Börsen – från seminarium 21 maj

/Mikael Zillén
Seniorkonsult & Digital Specialist
+46 762 13 00 40 | mikael.zillen (@) boxcomm.se
Connect onTwitter%20button | LinkedIn button

No Comments

Post a Comment

*

/* ]]> */