Blogg och Nyheter

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

CSR och sociala medier lågt i kurs hos finansproffsen

När professionella finansmarknadsaktörer tar ett investeringsbeslut eller genomför en bolagsanalys är CSR-frågor av underordnad betydelse. Det och mycket annat visar en enkät som vi genomfört där drygt 100 professionella aktörer svarade anonymt på frågor om börsbolagens kommunikation i allmänhet och IR-kommunikation i synnerhet. Finansproffsen rankar tillgänglighet till bolagsledningar högst, men informationskvalitén

Optimize your IR web!

Surfing around on the websites of Swedish large cap companies and in particular their IR websites, you can quickly establish a good deal of conformity. Of course, different websites distinguish themselves in a number of ways, but maybe mostly from a design perspective. Some websites feel very modern, while others

Använd IR-webben optimalt!

Surfar man runt bland de svenska Large Cap-bolagens hemsidor och då i synnerhet deras IR-webbar kan man ganska snabbt konstatera att det råder en viss likriktning. Självklart skiljer sig sidorna åt på en mängd sätt, men då kanske mest ur designperspektiv. Vissa hemsidor känns väldigt moderna medan andra har ett

Raffinerar Shelton Petroleums finansiella kommunikation

Shelton Petroleum, ett börsnoterat bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas, har inlett ett samarbete med byrån. Samarbetet avser rådgivning kring Shelton Petroleums finansiella kommunikation. Shelton Petroleum är i dagsläget noterat vid NGM-börsen, men bolaget har ansökt om notering på NASDAQ OMX Nordic Main Market.   Om Shelton

Get started with social media

I wrote earlier that the development of social media from an IR perspective among Swedish listed companies have been at a standstill over the past year. This is indeed a pity because these channels are creating unprecedented opportunities to communicate with both existing and potential shareholders as well as other

Kom igång med sociala medier

Jag skrev tidigare om att utvecklingen för sociala medier ur ett IR-perspektiv stått och stampat bland svenska börsbolag det senaste året. Detta är onekligen synd eftersom dessa kanaler skapar helt nya möjligheter att kommunicera med såväl befintliga som potentiella aktieägare samt med andra intressenter. Värt att komma ihåg är att

How is good IR valued in bad times?

There are many who believe that there is no point to pursue an active IR effort, because shares live their own lives and fluctuate with the market in general. This applies especially when stock markets fall, as they do right now. Most of these people seem to view IR as some

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Hur värderas god IR i dåliga tider?

Det finns många som anser att det inte är någon mening att bedriva ett aktivt IR-arbete eftersom aktien lever sitt egna liv och fluktuerar med marknaden i övrigt. Detta gäller kanske särskilt när börserna faller, som de gör just nu. De flesta som resonerar så tror att IR är någon typ

IR and social media – what happens now?

Soon a year has passed since we undertook a major study of how widespread the use of social media in an IR context was among the listed Swedish companies. Our findings indicated significant interest in social media, but that only a few early adopters had implemented it as part of