Blogg och Nyheter

Investor Relations, IR, Investerarrelationer, IR byrå, Aktier, Börskurs, värdering

Hur värderas god IR i dåliga tider?

Det finns många som anser att det inte är någon mening att bedriva ett aktivt IR-arbete eftersom aktien lever sitt eget liv och fluktuerar med marknaden i övrigt. Detta gäller kanske särskilt när börserna faller, som de gör just nu.De flesta som resonerar så tror att IR är någon typ

IR and social media – what happens now?

Soon a year has passed since we undertook a major study of how widespread the use of social media in an IR context was among the listed Swedish companies. Our findings indicated significant interest in social media, but that only a few early adopters had implemented it as part of

IR och sociala medier – vad händer nu?

Det har snart gått ett år sedan vi genomförde en större undersökning av hur utbrett användandet av sociala medier i IR-sammanhang var bland de noterade svenska bolagen. Då fann vi att intresset var mycket stort men att endast några få ”early adopters” hade implementerat det som en del i sitt

IPO, is it the last resort?

While there is an ongoing debate about the lack of IPO’s in Stockholm, new listings in other markets are announced continuously, something you can read about in an article in SvD Näringsliv on February 8 (in Swedish), "10 giants headed for the New York Stock Exchange".With the arguments put forward

Börsnotering, den sista utvägen?

Samtidigt som det pågår en debatt om avsaknaden av noteringar i Stockholm annonseras nya noteringar i vår omvärld, vilket det bland annat går att läsa om i denna artikel i SvD Näringsliv den 8 februari ”10 bjässar på väg till New York-börsen”.Med de argument som läggs fram i denna debatt

Kommer 2011 bli året för börsnoteringarnas återkomst?

Många trodde nog att 2010 skulle utgöra startskottet för ett stort uppdämt noteringsbehov. Trots greklandsfrossa och oro för de andra PIIGS-länderna var det inget fel på riskaptiten, och börsen levererade riktigt bra avkastning. Detta naturligtvis drivet av en fantastisk vinstutveckling för bolagen. Man kan tycka att detta borde utgjort en

Will 2011 mark the return of the IPO?

Many thought that 2010 would be the starting point for the large accumulated need for IPO’s. Despite economic chaos in Greece and concern for the other PIIGS countries, risk appetite certainly wasn't lacking and the stock market delivered very good returns. This was mainly driven by companies reporting fantastic earnings

New year – time for a new IR plan

Now that we are at the beginning of a new year is the time to go through last year's IR activities and analyze what went well and what perhaps did not go well. The next step in the process is to reconcile this against the targets set in last year's

/* ]]> */